LIÊN KẾT WEB
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
6
3
3
0
5
3

Nhằm từng bước hỗ trợ Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, thị xã; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thực hiện kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo, phép đo, lượng của hàng đóng gói sẵn trên địa bàn theo qui định tại Điều 56 của Luật Đo lường và Điều 13 của Nghị định số 86/2012/NĐ-CP. Chi cục Tiêu chuẩn Đo ...

Xem chi tiết: - Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND; - Mẫu đề cương báo cáo (Mẫu 01 - BC QLCL); - Phụ lục 1, 2, 3; - Công văn số 1306/SGDKHCN-TĐC./. Chi cục TCĐLCL Bạc Liêu

Xem chi tiết: - Dự thảo “Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về đo lường trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu”; - Công văn số 1305/SGDKHCN-TĐC./. Chi cục TCĐLCL Bạc Liêu

Trong các mặt đời sống kinh tế - xã hội, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có vai trò hết sức quan trọng, là khâu đầu tiên của quá trình thi hành pháp luật và là cầu nối để chuyển tải các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với mọi người dân. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là nhằm xây dựng ...

Để tăng cường công tác quản lý nhà nước về đo lường trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật, từng bước thực hiện phân cấp quản lý nhà nước về đo lường, trong đó có kiểm tra Nhà nước về đo lường trên địa bàn quản lý đến cấp huyện, thị xã, thành phố; cấp xã, phường, thị trấn theo quy định tại Điều 56 Luật Đo lường, Điều 13 Nghị định số ...

Xem chi tiết: -Công văn số 4755/UBND-KT, Công văn số 3341/BKHCN-TĐC và Dự thảo Thông tư quy định về quản lý, sử dụng mã số, mã vạch và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa; - Công văn số 1266/SGDKHCN-TĐC./. Chi cục TCĐLCL Bạc Liêu

Sửa đổi, bổ sung quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN ngày 26 tháng 7 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2. Một số nội dung được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số ...
  Hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng trong kinh doanh thiết bị điện và điện tử
  Bộ GDĐT công bố chương trình giáo dục phổ thông mới
  Quy định về hệ thống thông tin một cửa điện tử
  • Lễ TKNH Giá Rai  • Lễ công nhận trường TH Tân Hiệp A - Giá Rai đạt chuẩn QG mức độ 1


  • Phó GĐ Trác Văn Đây phát biểu tại Lễ tổng kết năm học 2014-2015