SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
8
7
4
5
4
5
Tin tức - Sự kiện Chủ Nhật, 19/01/2020, 13:40

Kỷ niệm “Ngày Đo lường Việt Nam - 20/01” năm 2020

Hoạt động đo lường diễn ra hàng ngày trong tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, khoa học và công nghệ, quốc phòng, an ninh,... ở mỗi quốc gia, trên phạm vi khu vực và thế giới. Đo lường thống nhất và chính xác góp phần vào đảm bảo công bằng xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mọi tổ chức, cá nhân trong các giao dịch kinh tế, dân sự; sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, vật tư năng lượng; đảm bảo an toàn; bảo vệ sức khoẻ và môi trường; đẩy mạnh phát triển KH&CN; tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước; là công cụ đắc lực góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế.

Trên thế giới, đo lường ứng dụng ngày càng phát triển, kỹ thuật đo lường trở thành một ngành công nghệ cao, nó có mặt ở khắp mọi nơi, ở mọi lĩnh vực của nền kinh tế quốc dân và đời sống xã hội. Đo lường 4.0 trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 là quá trình đo lường hoàn toàn sử dụng tất cả các nguồn lực số hóa như thiết bị, hệ thống lưu trữ và các nguồn lực khác phục vụ quá trình sản xuất. Thông qua công cụ đo lường thông minh và công nghệ cảm biến, người ta có thể thu thập được nhiều dữ liệu đo liên tục không giới hạn theo thời gian thực.
Hiện tại ở Việt Nam, đo lường 4.0 mới bắt đầu với xu hướng phương tiện đo thông minh (smart meters), phục vụ cho việc xây dựng căn hộ thông minh và thành phố thông minh trong tương lai. Công nghệ phương tiện đo thông minh đã tích hợp trích xuất và truyền dữ liệu không dây hiện được áp dụng cho công tơ điện, cột đo xăng dầu, hệ thống giám sát hành trình xe khách, hệ thống quan trắc môi trường tự động,...
Cách đây 70 năm, ngày 20/01/1950, giữa lúc cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta còn đang trong giai đoạn gay go, ác liệt nhất, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh 08/SL quy định thống nhất đo lường nước ta theo hệ Mét - Hệ đo lường khoa học và tiên tiến nhất trên thế giới lúc bấy giờ. Sắc lệnh 08/SL là một trong những văn bản pháp luật quản lý khoa học kỹ thuật đầu tiên của chính quyền Cách mạng nước ta được Bác Hồ trực tiếp xem xét và ký ban hành. Sự ra đời của Sắc lệnh thể hiện sự quan tâm và nhìn nhận sáng suốt của Bác Hồ đối với một lĩnh vực khoa học - kỹ thuật chuyên ngành nhưng lại liên quan đến tất cả mọi ngành khoa học - kỹ thuật khác và đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất và đời sống. Sắc lệnh đã xác định và giải quyết đúng đắn nhiều nội dung của công tác quản lý Nhà nước về Đo lường ở nước ta thời kỳ đó như: Đơn vị đo lường hợp pháp, quản lý việc sử dụng và sản xuất dụng cụ đo, xử lý các vi phạm về đo lường,... Vì vậy có thể khẳng định rằng sắc lệnh 08/SL được Hồ Chủ Tịch trực tiếp xem xét và ký ban hành, chính là nền tảng là điểm xuất phát là mốc son lịch sử đánh dấu sự ra đời và phát triển của ngành Đo lường Việt Nam.
Từ những ý nghĩa trên, Để ghi nhớ dấu mốc lịch sử đầu tiên về đo lường và động viên khích lệ những đóng góp của ngành đo lường Việt Nam, động viên đội ngũ cán bộ khoa học - kỹ thuật và tất cả những người đã và đang làm việc, hoạt động trong lĩnh vực đo lường, mọi tổ chức, cá nhân đóng góp trí tuệ, sức lực vào sự nghiệp phát triển Đo lường Việt Nam, ngày 11/10/2001 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 155/2001/QĐ-TTg lấy ngày 20/01 hàng năm làm “Ngày Đo lường Việt Nam”.
Kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ký Sắc lệnh 08/SL về đo lường (ngày 20/01/1950) và đề cáo ý nghĩa của ngáy Đo lường Việt Nam (20/01), Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã phối hợp Hội Đo lường Việt Nam tổ chức Hội thảo “Hoạt động đo lường trong phát triển hạ tầng chất lượng quốc gia”“Kỷ niệm ngày đo lường Việt Nam 20-01” tại Hà Nội vào ngày 09/01/2020.
Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng phát biểu tại Lễ Kỷ niệm “Ngày Đo lường
Việt Nam” (Nguồn: https://tcvn.gov.vn).
 
Phát biểu tại Lễ Kỷ niệm, nhấn mạnh vai trò quan trọng của đo lường đối với đời sống, sản xuất, nghiên cứu khoa học, an ninh và quốc phòng, Thứ trưởng Trần Văn Tùng khẳng định, đo lường thống nhất và chính xác sẽ góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo công bằng trong thương mại, bảo vệ môi trường và sức khoẻ nhân dân. Đo lường thống nhất và chính xác là công cụ quan trọng trong việc nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả của toàn bộ nền kinh tế quốc dân và công bằng xã hội.
Thứ trưởng cho biết, thời gian qua, việc triển khai thực hiện các quy định của Luật Đo lường đã đạt được một số kết quả quan trọng, hoạt động đo lường đã có những đóng góp thiết thực vào việc hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, phục vụ nhu cầu về đo lường trong cuộc sống, sinh hoạt của người dân.
Tuy nhiên, trước những yêu cầu mới với phương châm hành động của Chính phủ trong năm 2020 là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả” và thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử; Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 về phát triển và hỗ trợ doanh nghiệp đến năm 2020, Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 thì quản lý nhà nước và hoạt động khoa học và công nghệ nói chung cũng như hoạt động đo lường nói riêng phải tiếp tục thay đổi cách tiếp cận, tư duy, cách làm để tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp phát triển và phục vụ nhân dân.
Để triển khai tốt các văn bản quy phạm pháp luật về đo lường Thứ trưởng đề nghị Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, các Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng địa phương triển khai thực hiện các nội dung và nhiệm vụ của Quyết định 996/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường để hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.
“Cần phải tăng cường phối hợp để đẩy mạnh hoạt động đo lường đối với một số lĩnh vực quản lý nhà nước của các Bộ, ngành khác như đo đạc bản đồ, khí tượng thủy văn và quan trắc môi trường. Tiếp tục xây dựng và phát triển chuẩn đo lường quốc gia để ngày càng đáp ứng tốt nhu cầu của xã hội”, Thứ trưởng giao nhiệm vụ.
Bên cạnh đó, Thứ trưởng Trần Văn Tùng cũng nhấn mạnh việc cần tăng cường hơn nữa hội nhập quốc tế trong lĩnh vực công nhận, thừa nhận lẫn nhau về các kết quả kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm đo lường và khẳng định vai trò TCĐLCL ở các địa phương, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong địa bàn về công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về đo lường.
“Tiếp tục xây dựng cơ chế, chính sách nhằm tăng cường năng lực đo lường, hiệu chuẩn, thử nghiệm cho các đơn vị sự nghiệp công lập về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Đẩy nhanh triển khai dự án xây dựng Viện Đo lường Việt Nam ở khu công nghệ cao Hòa Lạc”, Thứ trưởng Trần Văn Tùng nhấn mạnh (https://tcvn.gov.vn).
Trải qua 70 năm ngành Đo lường đã lớn mạnh, đã hình thành mạng lưới rộng khắp từ Trung ương đến địa phương, trong suốt chiều dài lịch sử đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp kháng chiến, bảo đảm an ninh quốc phòng và xây dựng đất nước. Ngành Đo lường đã tích cực phục vụ hoạt động thông tin, liên lạc, kiểm soát và đảm bảo chất lượng sản phẩm, định lượng hàng hóa trong mua bán, giao nhận,... góp phần phát triển sản xuất, phát triển kinh tế thương mại, bảo vệ môi trường, an toàn trong lao động, trong khám chữa bệnh,... Có thể nói Đo lường có mặt trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, góp phần bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng. Ngày 11/11/2011 Quốc hội khóa XIII thông qua Luật Đo lường có hiệu lực thi hành từ 01/07/2012 là cơ sở pháp lý quan trọng và là nền tảng để ban hành các quy định dưới Luật tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, là công cụ đắc lực góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế./.
Chi cục TCĐLCL Bạc Liêu
 

Số lượt người xem: 102 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày