SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
8
3
5
5
1
7
Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật Thứ Hai, 01/10/2018, 17:25

Quy định mới về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học

Ngày 22/8/2018, Bộ GDĐT đã ban hành Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Theo đó, trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học (gọi chung là trung học) được đánh giá theo 4 mức: Mức 1, Mức 2, Mức 3, Mức 4. Có 5 tiêu chuẩn đánh giá cho từng mức, cụ thể: Tiêu chuẩn 1 - Tổ chức và quản lý nhà trường (gồm 10 tiêu chí); Tiêu chuẩn 2 - Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh (gồm 4 tiêu chí); Tiêu chuẩn 3 - Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học (gồm 6 tiêu chí); Tiêu chuẩn 4 - Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội (gồm 2 tiêu chí); Tiêu chuẩn 5 - Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục (gồm 6 tiêu chí). Có từng yêu cầu riêng cho các tiêu chí trong mỗi tiêu chuẩn để đánh giá trường trung học.

Quy trình kiểm định chất lượng giáo dục và quy trình công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học được thực hiện theo các bước sau: Tự đánh giá; đánh giá ngoài; công nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.

Trường được công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục khi đảm bảo các điều kiện: (1) Có ít nhất một khóa học sinh đã hoàn thành Chương trình trung học; (2) Có kết quả đánh giá ngoài đánh giá đạt từ Mức 1 trở lên theo quy định tại khoản 1 Điều 6 của Quy định. Cấp độ công nhận theo quy định tại khoản 1 Điều 6 của Quy định.

Chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục và thời hạn công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học là 05 năm. Trường trung học được công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định tại Thông tư, sau ít nhất 02 năm kể từ ngày được công nhận, được đăng ký đánh giá ngoài và đề nghị công nhận đạt kim định chất lượng giáo dục ở cấp độ cao hơn. Trường trung học được công nhận đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1 sau ít nhất 02 năm kể từ ngày được công nhận, được đăng ký đánh giá ngoài và đề nghị công nhận trường đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2.

Công nhận trường đạt chuẩn quốc gia

Trường trung học được công nhận đạt chuẩn quốc gia khi có ít nhất một khóa học sinh đã hoàn thành Chương trình trung học và có kết quả đánh giá ngoài đạt từ Mức 2 trở lên. Trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1, Mức độ 2 khi được đánh giá đạt Mức 2, Mức 3 trở lên theo quy định tại khoản 1 Điều 6 của Quy định.

Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia có giá trị 05 năm. Trong trường hợp có nhu cầu được công nhận lại, ít nhất 05 tháng trước thời hạn hết giá trị, nhà trường phải thực hiện xong quy trình tự đánh giá và đăng ký đánh giá ngoài theo quy định của Thông tư để được công nhận lại. Trường hợp Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia còn thời hạn mà trường trung học không còn đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định tại Chương II của Quy định này thì Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia bị thu hồi.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2018 và thay thế các quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục đối với trường trung học tại Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên; thay thế Thông tư số 47/2012/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia.

Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp kèm theo.

Thanh Sơn

 


Số lượt người xem: 763 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày