SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
8
7
4
2
4
0
Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật Thứ Hai, 01/10/2018, 17:25

Quy định mới về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non

Ngày 22/8/2018, Bộ GDĐT đã ban hành Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non.

Theo đó, trường mầm non được đánh giá theo 4 mức: Mức 1, Mức 2, Mức 3, Mức 4. Có 5 tiêu chuẩn đánh giá cho từng mức, cụ thể: Tiêu chuẩn 1 - Tổ chức và quản lý nhà trường (gồm 10 tiêu chí); Tiêu chuẩn 2 - Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên (gồm 3 tiêu chí); Tiêu chuẩn 3 - Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học (gồm 6 tiêu chí); Tiêu chuẩn 4 - Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội (gồm 2 tiêu chí); Tiêu chuẩn 5 - Hoạt động và kết quả nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ (gồm 4 tiêu chí). Có từng yêu cầu riêng cho các tiêu chí trong mỗi tiêu chuẩn để đánh giá trường mầm non.

Quy trình kiểm định chất lượng giáo dục và quy trình công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non được thực hiện theo các bước sau: Tự đánh giá; đánh giá ngoài; công nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.

Trường được công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục khi đảm bảo các điều kiện: (1) Hoạt động giáo dục ít nhất 05 năm; (2) Có kết quả đánh giá ngoài đánh giá đạt từ Mức 1 trở lên theo quy định tại khoản 1 Điều 6 của Quy định. Cấp độ công nhận theo quy định tại khoản 1 Điều 6 của Quy định.

Chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục và thời hạn công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non là 05 năm. Trường mầm non được công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định tại Thông tư, sau ít nhất 02 năm kể từ ngày được công nhận, được đăng ký đánh giá ngoài và đề nghị công nhận đạt kim định chất lượng giáo dục ở cấp độ cao hơn. Trường mầm non được công nhận đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1 sau ít nhất 02 năm kể từ ngày được công nhận, được đăng ký đánh giá ngoài và đề nghị công nhận trường đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2.

Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

Trường mầm non được công nhận đạt chuẩn quốc gia khi hoạt động giáo dục ít nhất 05 năm và có kết quả đánh giá ngoài đạt từ Mức 2 trở lên. Trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1, Mức độ 2 khi được đánh giá đạt Mức 2, Mức 3 trở lên theo quy định tại khoản 1 Điều 6 của Quy định.

Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia có giá trị 05 năm. Trong trường hợp có nhu cầu được công nhận lại, ít nhất 05 tháng trước thời hạn hết giá trị, nhà trường phải thực hiện xong quy trình tự đánh giá và đăng ký đánh giá ngoài theo quy định của Thông tư để được công nhận lại. Trường hợp Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia còn thời hạn mà trường mầm non không còn đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định tại Chương II của Quy định này thì Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia bị thu hồi.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2018 và Thông tư số 25/2014/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non, Thông tư số 02/2014/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.

Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp kèm theo.

Thanh Sơn

 


Số lượt người xem: 950 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày