SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
5
9
8
9
8
3
Góp ý dự thảo văn bản Thứ Hai, 14/10/2019, 08:30
Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn xác định giá trị sản phẩm, hàng hóa vi phạm đã tiêu thụ  (27/05)
Xem chi tiết: - Công văn số 2053/UBND-KT, Công văn số 1366/BKHCN-TĐC và Dự thảo Thông tư hướng dẫn xác định giá trị sản phẩm, hàng hóa vi phạm đã tiêu thụ. - Công văn số 522/SGDKHCN-TĐC./. Chi cục TCĐLCL Bạc Liêu
Góp ý dự thảo Thông tư ban hành “QCVN 2:2019/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”  (15/05)
Xem chi tiết: -Công văn số 1878/UBND-KT, Công văn số 1271/BKHCN-TĐC và dự thảo Thông tư ban hành “QCVN 2:2019/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”. - Công văn số 458/SGDKHCN-TĐC./. Chi cục TCĐLCL Bạc Liêu
Góp ý dự thảo Thông tư quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh khí  (06/05)
Xem chi tiết: Công văn số 414/SGDKHCN, Công văn số 1668/UBND-KT, Công văn số 1052/BKHCN-TĐC và dự thảo Thông tư quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh khí./.
Xem theo ngày Xem theo ngày