Liên kết web
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Bồi dưỡng và tự bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu của việc triển khai thực hiện CTGDPT năm học 2021 - 2022

Tin tức|Tiêu điểm - Sự kiện
Thứ ba, 06/07/2021, 15:53
Màu chữ Cỡ chữ
Bồi dưỡng và tự bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu của việc triển khai thực hiện CTGDPT năm học 2021 - 2022

Để triển khai thực hiện hiệu quả đồng thời hai Chương trình giáo dục phổ thông (CTGDPT) trong năm học 2021 - 2022 (CTGDPT ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT (gọi tắt là CTGDPT 2018) đối với lớp 6 và CTGDPT ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ GDĐT (gọi tắt là CTGDPT 2006) đối với các lớp từ lớp 7 đến lớp 12), theo hướng dẫn của Bộ GDĐT, Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ (GD, KHCN) Bạc Liêu đã ban hành Công văn số 921/SGDKHCN-GDTrH-TX ngày 29/6/2021 về việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục trung học năm học 2021-2022.

Theo đó, Đối với lớp 6, “Việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường được thực hiện theo Công văn số 07/SGDKHCN-GDTrH-TX ngày 04/01/2021 của Sở GD, KHCN về việc triển khai thực hiện Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Công văn số 5512); các phụ lục kèm theo Công văn 5512 được sử dụng để tham khảo trong việc xây dựng Kế hoạch dạy học các môn học, Kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục, Kế hoạch giáo dục của giáo viên, Kế hoạch bài dạy (giáo án)”. Đối với các lớp từ lớp 7 đến lớp 12, việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường phù hợp với điều kiện thực tiễn, đáp ứng yêu cầu thực hiện hiệu quả các phương pháp dạy học tích cực nhằm phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh; phát huy tính chủ động, sáng tạo của tổ chuyên môn và giáo viên trong việc xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục của tổ chuyên môn, kế hoạch bài dạy (giáo án) của giáo viên”.

Description: D:\quang thanh\Cong thong tin dien tu\Anh dang bai\2021\Thang 7\Boi duong 1.jpg

Bồi dưỡng và tự bồi dưỡng thông qua sinh hoạt chuyên môn liên trường

Định hướng trên đây cho thấy dù thực hiện theo CTGDPT 2018 hay CTGDPT 2006 thì giáo viên và nhà trường đều phải hướng tới mục tiêu “phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh”. Để triển khai thực hiện chương trình GDPT trong thời gian tới đáp ứng mục tiêu phát triển phẩm chất, năng lực, đòi hỏi cán bộ quản lý, giáo viên các cơ sở giáo dục phải được bồi dưỡng, tập huấn theo chương trình quy định của Bộ GDĐT. Do đó, công tác bồi dưỡng giáo viên được ngành giáo dục xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, bởi đây là nhân tố quyết định sự thành, bại của của việc triển khai CTGDPT mới trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, việc bồi dưỡng đại trà đến nay vẫn chưa triển khai thực hiện được. Trước tình hình đó đòi hỏi thủ trưởng các đơn vị, trường học phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tổ chức thực hiện tốt hoạt động bồi dưỡng và tự bồi dưỡng CBQL và GV tại đơn vị. Chỉ như thế, các cơ sở giáo dục mới đáp ứng tốt được yêu cầu triển khai thực hiện hiệu quả đồng thời hai GDPT trong năm học 2021 - 2022, góp phần duy trì và nâng cao hiệu quả giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh.

Muốn tổ chức thực hiện tốt hoạt động bồi dưỡng và tự bồi dưỡng CBQL và GV tại đơn vị, thủ trưởng các cơ sở giáo dục phải bám sát “mục tiêu đổi mới” đã được xác định tại Nghị quyết 88/2014/QH13 của Quốc hội, đó là: “nhằm tạo chuyển biến căn bản, toàn diện về chất lượng và hiệu quả giáo dục phổ thông; kết hợp dạy chữ, dạy người và định hướng nghề nghiệp; góp phần chuyển nền giáo dục nặng về truyền thụ kiến thức sang nền giáo dục phát triển toàn diện cả về phẩm chất và năng lực, hài hoà đức, trí, thể, mĩ và phát huy tốt nhất tiềm năng của mỗi học sinh.”. Từ đó, thấy rõ trọng tâm của hoạt động bồi dưỡng và tự bồi dưỡng CBQL và GV chính là bồi dưỡng về đổi mới phương pháp dạy - học, đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất người học.

Xuất phát từ nhận thức trên, quá trình tổ chức thực hiện hoạt động bồi dưỡng và tự bồi dưỡng tại đơn vị phải làm cho CBQL và GV nhận thức rõ một trong các quan điểm xây dựng CTGDPT 2018 là phải bảo đảm phát triển phẩm chất và năng lực người học thông qua nội dung giáo dục với những kiến thức, kĩ năng cơ bản, thiết thực, hiện đại; hài hoà đức, trí, thể, mĩ; chú trọng thực hành, vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết vấn đề trong học tập và đời sống; tích hợp cao ở các lớp học dưới, phân hoá dần ở các lớp học trên; thông qua các phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục phát huy tính chủ động và tiềm năng của mỗi học sinh, các phương pháp đánh giá phù hợp với mục tiêu giáo dục và phương pháp giáo dục để đạt được mục tiêu đó. Do đó, CTGDPT bảo đảm kết nối chặt chẽ giữa các lớp học, cấp học với nhau và liên thông với chương trình giáo dục mầm non, chương trình giáo dục nghề nghiệp và chương trình giáo dục đại học.

Description: D:\quang thanh\Cong thong tin dien tu\Anh dang bai\2021\Thang 7\Boi duong 2.jpg

Cán bộ, giáo viên ngành giáo dục huyện Đông Hải dự hội thảo - tập huấn CTGDPT 2018

CTGDPT 2018 được xây dựng theo hướng mở, cụ thể là: Chương trình bảo đảm định hướng thống nhất và những nội dung giáo dục cốt lõi, bắt buộc đối với học sinh toàn quốc, đồng thời trao quyền chủ động và trách nhiệm cho địa phương, nhà trường trong việc lựa chọn, bổ sung một số nội dung giáo dục và triển khai kế hoạch giáo dục phù hợp với đối tượng giáo dục và điều kiện của địa phương, của nhà trường, góp phần bảo đảm kết nối hoạt động của nhà trường với gia đình, chính quyền và xã hội; Chương trình chỉ quy định những nguyên tắc, định hướng chung về yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực của học sinh, nội dung giáo dục, phương pháp giáo dục và việc đánh giá kết quả giáo dục, không quy định quá chi tiết, để tạo điều kiện cho tác giả sách giáo khoa và giáo viên phát huy tính chủ động, sáng tạo trong thực hiện chương trình. Mục tiêu của CTGDPT nhằm giúp học sinh làm chủ kiến thức phổ thông, biết vận dụng hiệu quả kiến thức, kĩ năng đã học vào đời sống và tự học suốt đời, có định hướng lựa chọn nghề nghiệp phù hợp, biết xây dựng và phát triển hài hoà các mối quan hệ xã hội, có cá tính, nhân cách và đời sống tâm hồn phong phú, nhờ đó có được cuộc sống có ý nghĩa và đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước và nhân loại ...

Như vậy, có thể nói CTGDPT2018 đã thực sự trao quyền chủ động, sáng tạo cho nhà trường và các thầy, cô giáo. Điều này đồng nghĩa với sự đòi hỏi CBQL và GV phải đủ sức "làm chủ” chương trình và toàn bộ quá trình dạy - học, giáo dục; trên cơ sở đó thực hiện tốt yêu cầu xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường, kế hoạch giáo dục môn học/ hoạt động giáo dục, kế hoạch bài học phù hợp với điều kiện thực tiễn, đáp ứng yêu cầu thực hiện hiệu quả các phương pháp dạy học tích cực nhằm phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh.

Muốn phát huy được quyền chủ động, sáng tạo của mỗi cá nhân và nhà trường, đòi hỏi CBQL và GV phải thực sự "nhập cuộc”. Ngoài việc nghiêm túc tham gia học tập chương trình bồi dưỡng theo quy định của Bộ GDĐT, thủ trưởng các cơ sở giáo dục phải quan tâm chỉ đạo thực hiện một cách có hiệu quả hoạt động bồi dưỡng và tự bồi dưỡng tại đơn vị. Chỉ khi việc bồi dưỡng và tự bồi dưỡng trở thành nhu cầu tự thân của mỗi người, được thực hiện một cách tự giác, thường xuyên, liên tục thì việc triển khai thực hiện CTGDPT trong năm học 2021 – 2022 và các năm tiếp theo mới có được kết quả như mong đợi.                                                    

Số lượt xem: 583

  Dương Hồng Tân

 
 
 
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TỈNH BẠC LIÊU

Chịu trách nhiệm chính: Ông Võ Thanh Giang - Phó Giám đốc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ
Địa chỉ: Số 06, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.822674 - Fax: 02913.824400