Tỉnh Bạc Liêu công bố kế hoạch tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023-2024     |   Góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg     |   Báo cáo tổng kết, đánh giá thi hành Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng     |   Bạc Liêu tổng kết Hội thi “Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi” cấp tiểu học lần thứ II năm học 2022-2023     |   Về việc thăm dò dư luận đối với các nhà giáo đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú lần thứ 16 năm 2023     |   Góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2     |   Tham gia viết bài đăng trên Thông tin hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) tỉnh Bạc Liêu     |   Góp ý dự thảo Kế hoạch duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan hành chính tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2023 - 2025     |   Mời gọi các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt 200 tấn/ngày đêm     |   Một số nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa của một số nhóm hàng hóa bằng phương thức điện tử     |
Liên kết web
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Tuyên truyền hướng dẫn pháp luật
Thứ hai, 29/08/2022, 07:53
Màu chữ Cỡ chữ
Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Ngày 19/8/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu kèm theo Quyết định số 21/2022/QĐ-UBND.

Quy chế quy định về nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm, phương thức phối hợp trong việc quản lý Nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu theo Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các quy định pháp luật khác có liên quan.Theo đó, các nội dung được quy định tại Quy chế này, bao gồm:

(1) Quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa như:

Nguyên tắc phối hợp, hình thức phối hợp, nội dung phối hợptrách nhiệm của các cơ quan trong quan hệ phối hợp (phối hợp trong tham mưu xây dựng văn bản; phối hợp trong tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật; đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa; phối hợp tham mưu, đề xuất, xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa; phối hợp triển khai hoạt động Giải thưởng chất lượng quốc gia; phối hợp trong báo cáo và cung cấp thông tin; phối hợp xây dựng mạng lưới và liên kết hoạt động giữa các phòng thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh; phối hợp trong thanh tra, kiểm tra).

(2) Phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa bao gồm:

- Trách nhiệm của Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ: Thực hiện quy định tại khoản 15 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Là cơ quan thường trực Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng chất lượng quốc gia của tỉnh; chủ trì tổ chức đánh giá, đề xuất hình thức tôn vinh, khen thưởng cấp quốc gia, cấp tỉnh đối với sản phẩm, hàng hoá của các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc về hoạt động chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn tỉnh.

- Trách nhiệm chung của các sở, ban, ngành quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và phân công trách nhiệm thực hiện việc quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, lưu thông trên thị trường, trong quá trình sử dụng có khả năng gây mất an toàn theo từng ngành, lĩnh vực.

Trong trường hợp có sự chồng chéo, trùng lặp về lĩnh vực được phân công giữa các sở, ban, ngành hoặc xuất hiện các lĩnh vực mới theo quy định, các sở, ban, ngành báo cáo về Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh tỉnh xem xét, quyết định.

- Trách nhiệm của UBND cấp huyện, UBND cấp xã quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn.