Liên kết web
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
Thăm dò
Thống kê truy cập
Góp ý dự thảo văn bản
Góp ý dự thảo báo cáo tổng kết xây dựng Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020 (26/02/2021)
Icon Image
Xem chi tiết:  - Công văn số 233/SGDKHCN-GDTrH-TX; - Dự thảo Báo cáo tổng kết Đề án. 
Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện (25/11/2020)
Icon Image
Xem chi tiết: - Công văn số 1825/SGDKHCN; - Dự thảo Thông tư; - Bảng tổng hợp so sánh.
Góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2012/NĐ-CP và Nghị định số 74/2018/NĐ-CP (23/11/2020)
Icon Image
  Xem chi tiết: Công văn số 1807/SGDKHCN-TĐC, Công văn số 4874/UBND-KT, Công văn số 3356/BKHCN-TĐC và Dự thảo Tờ trình, Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 86/2012/NĐ-CP và Nghị định số 74/2018/NĐ-CP./.  
Góp ý dự thảo Thông tư quy định trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa (06/11/2020)
Icon Image
Xem chi tiết: Công văn số 1719/SGDKHCN-TĐC, Công văn số 4733/UBND-KT, Công văn số 3259/BKHCN-TĐC và Dự thảo Thông tư quy định trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa./.  
Góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Nghị định số 119/2017/NĐ-CP (18/09/2020)
Icon Image

Xem chi tiết: Công văn số 1380/SGDKHCN-TĐC, Công văn số 4004/UBND-KT, Công văn số 2705/BKHCN-TTra và Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa./.

Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn xác định giá trị sản phẩm, hàng hóa vi phạm đã tiêu thụ (27/05/2019)
Icon Image

Xem chi tiết: - Công văn số 2053/UBND-KT, Công văn số 1366/BKHCN-TĐC và Dự thảo Thông tư hướng dẫn xác định giá trị sản phẩm, hàng hóa vi phạm đã tiêu thụ. - Công văn số 522/SGDKHCN-TĐC./. Chi cục TCĐLCL Bạc Liêu

Góp ý dự thảo Thông tư ban hành “QCVN 2:2019/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” (15/05/2019)
Icon Image

Xem chi tiết: -Công văn số 1878/UBND-KT, Công văn số 1271/BKHCN-TĐC và dự thảo Thông tư ban hành “QCVN 2:2019/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”. - Công văn số 458/SGDKHCN-TĐC./. Chi cục TCĐLCL Bạc Liêu

 
 
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TỈNH BẠC LIÊU

Chịu trách nhiệm chính: Ông Võ Thanh Giang - Phó Giám đốc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ
Địa chỉ: Số 06, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.822674 - Fax: 02913.824400