Tỉnh Bạc Liêu công bố kế hoạch tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023-2024     |   Góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg     |   Báo cáo tổng kết, đánh giá thi hành Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng     |   Bạc Liêu tổng kết Hội thi “Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi” cấp tiểu học lần thứ II năm học 2022-2023     |   Về việc thăm dò dư luận đối với các nhà giáo đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú lần thứ 16 năm 2023     |   Góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2     |   Tham gia viết bài đăng trên Thông tin hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) tỉnh Bạc Liêu     |   Góp ý dự thảo Kế hoạch duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan hành chính tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2023 - 2025     |   Mời gọi các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt 200 tấn/ngày đêm     |   Một số nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa của một số nhóm hàng hóa bằng phương thức điện tử     |
Liên kết web
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
Thăm dò
Thống kê truy cập
Góp ý dự thảo văn bản
Góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg (15/03/2023)
Icon Image
Xem chi tiết: Công văn số 377/SGDKHCN-TĐC, Công văn số 727/UBND-KT, Công văn số 530/BKHCN-TĐC; Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào ...
Góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 (01/03/2023)
Icon Image
Xem chi tiết: Công văn số 308/SGDKHCN-TĐC, Công văn số 460/VP-KT, Công văn số 293/BKHCN-TĐC; Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 và dự thảo Tờ trình./. Chi ...
Góp ý dự thảo Kế hoạch duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan hành chính tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2023 - 2025 (27/02/2023)
Icon Image
Xem chi tiết: - Dự thảo Kế hoạch “Duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2023 - 2025”; - Công văn số 282/SGDKHCN-TĐC./. Chi cục TCĐLCL Bạc Liêu
Góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN ngày 26/12/2019 (17/01/2023)
Icon Image
Xem chi tiết: Công văn số 91/SGDKHCN-TĐC, Công văn số 95/UBND-KT, Công văn số 02/BKHCN-TĐC và Dự thảo Thông tư sửa đổi một số điều của Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN ngày 25/12/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật./. Chi cục TCĐLCL Bạc Liêu
Xin ý kiến đóng góp vào dự thảo Quyết định, Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (10/01/2023)
Icon Image
Chi tiết: Công văn số: 29/SGDKHCN-TTr ngày 10/01/2023 của Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ về việc Xin ý kiến đóng góp vào dự thảo Quyết định, Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.
Góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Tiêu chuẩn hóa quốc gia đến năm 2030 (09/01/2023)
Icon Image
Xem chi tiết: Công văn số 25/SGDKHCN-TĐC, Công văn số 4904/VP-KT, dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Tiêu chuẩn hóa quốc gia đến năm 2030 và dự thảo Tờ trình./. Chi cục TCĐLCL Bạc Liêu
Góp ý dự thảo Quyết định phê duyệt “Kế hoạch phát triển chuẩn đo lường quốc gia đến năm 2030, định hướng đến năm 2035” và dự thảo Tờ trình (30/12/2022)
Icon Image
Xem chi tiết: Công văn số 1994/SGDKHCN-TĐC, Công văn số 3756/VP-KT, dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch phát triển chuẩn đo lường quốc gia đến năm 2030, định hướng đến năm 2035 và dự thảo Tờ trình./. Chi cục TCĐLCL Bạc Liêu
Góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án chuyển đổi số ngành Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (29/12/2022)
Icon Image
Xem chi tiết: Công văn số 1981/SGDKHCN-TĐC, Công văn số 4125/VP-KT, Công văn số 3782/BKHCN-TĐC, dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án chuyển đổi số ngành Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Tờ trình./. Chi cục TCĐLCL Bạc Liêu
Góp ý dự thảo Danh mục sản phẩm, hàng hóa trọng điểm ưu tiên truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (30/09/2022)
Icon Image
Xem chi tiết: Công văn số 1466/SGDKHCN-TĐC, Dự thảo Tờ trình và Dự thảo Quyết định Danh mục sản phẩm, hàng hóa trọng điểm ưu tiên truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu./. Chi cục TCĐLCL Bạc Liêu
Góp ý dự thảo Thông tư quy định kiểm tra Nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường (26/09/2022)
Icon Image
Xem chi tiết: Công văn số 1404/SGDKHCN-TĐC, Công văn số 2917/VP-KT, Công văn số 2488/BKHCN-TĐC và Thông tư quy định kiểm tra Nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường./. Chi cục TCĐLCL Bạc Liêu

 

 
 
 
 
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TỈNH BẠC LIÊU

Chịu trách nhiệm chính: Ông Võ Thanh Giang - Phó Giám đốc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ
Địa chỉ: Số 06, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.822674 - Fax: 02913.824400