Liên kết web
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
Thăm dò
Thống kê truy cập
Góp ý dự thảo văn bản
Về việc phối hợp góp ý Dự thảo Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2030. (01/10/2021)
Icon Image
Xem chi tiết: - Công văn số 1459/SGDKHCN-QLKHCN;  - Công văn số 2622/BKHCN–HVKHCN và Dự thảo Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2030.  
Góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện “Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021 - 2030” (15/09/2021)
Icon Image
Xem chi tiết: Công văn số 1306/SGDKHCN-TĐC và Dự thảo Kế hoạch thực hiện “Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021 - 2030” theo Quyết định số 1322/QĐ-TTg và Quyết định số 36/QĐ-TTg./.  
Góp ý dự thảo Thông tư quản lý Chương trình quốc gia năng suất chất lượng (07/09/2021)
Icon Image
Xem chi tiết: Công văn số 1244/SGDKHCN-TĐC, Công văn số 3668/UBND-KT, Công văn số 2318/BKHCN-TĐC và Dự thảo Thông tư “Quy định quản lý Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030”./.  
Góp ý dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật cho hoạt động thông tin, tuyên truyền lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (19/08/2021)
Icon Image
Xem chi tiết: Công văn số 1169/SGDKHCN-TĐC, Công văn số 3401/UBND-KT, Công văn số 2128/BKHCN-TĐC và Dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong hoạt động thông tin, tuyên truyền lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng./.  
Góp ý dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ xây dựng các văn bản kỹ thuật đo lường và duy trì, bảo quản, sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia (19/08/2021)
Icon Image
Xem chi tiết: Công văn số 1168/SGDKHCN-TĐC, Công văn số 3336/UBND-KT, Công văn số 2112/BKHCN-TĐC và Dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ xây dựng các văn bản kỹ thuật đo lường và duy trì, bảo quản, sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia./.  
Góp ý dự thảo Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật lĩnh vực tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và Giải thưởng chất lượng quốc gia (18/08/2021)
Icon Image
Xem chi tiết: Công văn số 1165/SGDKHCN-TĐC, Công văn số 3382/UBND-KT, Công văn số 2140/BKHCN-TĐC và Dự thảo Thông tư “Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật cho nhóm dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước lĩnh vực tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và hoạt động Giải thưởng chất lượng quốc gia”./.  
Góp ý dự thảo báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (13/08/2021)
Icon Image
Xem chi tiết: Công văn số1151/SGDKHCN-TĐC, Công văn số 3335/UBND-KT và Dự thảoBáo cáo “Tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của ...
Góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án “Triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc” trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (09/08/2021)
Icon Image
Xem chi tiết: - Công văn số 1107/SGDKHCN-TĐC và dự thảo Kế hoạch (.pdf); - Dự thảo Kế hoạch (.doc)./.
Góp ý dự thảo Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật đối với hoạt động tư vấn xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 trong cơ quan hành chính Nhà nước (09/08/2021)
Icon Image
Xem chi tiết: Công văn số 1108/SGDKHCN-TĐC, Công văn số 3129/UBND-KT, Công văn số 1971/BKHCN-TĐC và Dự thảo Thông tư “Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật đối với hoạt động tư vấn xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước”./.
 
 
 
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TỈNH BẠC LIÊU

Chịu trách nhiệm chính: Ông Võ Thanh Giang - Phó Giám đốc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ
Địa chỉ: Số 06, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.822674 - Fax: 02913.824400