Liên kết web
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
Thăm dò
Thống kê truy cập
Góp ý dự thảo văn bản
Góp ý dự thảo Kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (30/08/2022)
Icon Image
Xem chi tiết: Công văn số 2982/UBND-KGVX và Dự thảo Kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu./. Chi cục TCĐLCL Bạc Liêu
Góp ý dự thảo Báo cáo đề xuất phương án sửa đổi Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ (17/08/2022)
Icon Image
  Xem chi tiết: Công văn số 1116/SGDKHCN-TĐC, Công văn số 2402/VP-KT, Công văn số 1928/BKHCN-TĐC và Dự thảo Báo cáo đề xuất phương án sửa đổi Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO ...
Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn chi tiết việc xác định giá trị sản phẩm, hàng hóa vi phạm đã tiêu thụ (03/08/2022)
Icon Image
Xem chi tiết: Công văn số 1033/SGDKHCN-TĐC, Công văn số 2063/VP-KT, Công văn số 1628/BKHCN-TĐC và Dự thảo Thông tư hướng dẫn chi tiết việc xác định giá trị sản phẩm, hàng hóa vi phạm đã tiêu thụ./. Chi cục TCĐLCL Bạc Liêu
Góp ý dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật Xem chi tiết: (27/07/2022)
Icon Image
Công văn số 983/SGDKHCN-TĐC, Công văn số 2163/VP-KT, Công văn số 1713/BKHCN-TĐC và Dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật./. Chi cục TCĐLCL Bạc Liêu
Góp ý dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quản lý chất thải có chứa nhân phóng xạ tự nhiên (13/05/2022)
Icon Image
Xem chi tiết: Công văn số 632/SGDKHCN-TĐC, Công văn số 1182/VP-KT, Công văn số 896/BKHCN-ATBXHN, Dự thảo Thông tư và Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia./. Chi cục TCĐLCL Bạc Liêu
Góp ý dự thảo “Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu” (31/03/2022)
Icon Image
Xem chi tiết: Công văn số 2155/UBND-KT, Công văn số 599/UBND-KT, Công văn số 363/SGDKHCN-TĐC và Dự thảo Tờ trình, Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu./. Chi cục TCĐLCL Bạc Liêu
Góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN ngày 17/12/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ (12/03/2022)
Icon Image
Xem chi tiết: Công văn số 290/SGDKHCN-TĐC, Công văn số 598/VP-KT, Công văn số 420/BKHCN-TĐC và Dự thảo Thông tư Thông tư sửa đổi một số điều của Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN ngày 17/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định kiểm tra Nhà nước về đo lường./. Chi cục TCĐLCL Bạc Liêu
Góp ý dự thảo “Quyết định phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước tỉnh Bạc Liêu năm 2022” (24/02/2022)
Icon Image
Xem chi tiết: - Công văn số 184/SGDKHCN-TĐC và Dự thảo Quyết định phê duyệt Kế hoạch (.pdf); - Dự thảo Quyết định phê duyệt Kế hoạch (.doc)./.                                                                ...
Góp ý dự thảo Thông tư quy định về việc thể hiện một số nội dung ghi nhãn bắt buộc theo phương thức điện tử (10/01/2022)
Icon Image
Xem chi tiết: Công văn số 23/SGDKHCN-TĐC, Công văn số 4558/VP-KT, Công văn số 3834/BKHCN-TĐC và Dự thảo Thông tư quy định về việc thể hiện một số nội dung ghi nhãn bắt buộc theo phương thức điện tử./. Chi cục TCĐLCL Bạc Liêu
Góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2018/TT-BKHCN ngày 06/6/2018 và Thông tư số 08/2019/TT-BKHCN ngày 25/9/2019 (27/12/2021)
Icon Image
Xem chi tiết: Công văn số 1993/SGDKHCN-TĐC, Công văn số 4386/UBND-KT, Công văn số 3655/BKHCN-TĐC và Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2018/TT-BKHCN ngày 06/6/2018 và Thông tư số 08/2019/TT-BKHCN ngày 25/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ./. Chi cục TCĐLCL Bạc Liêu

 

 
 
 
 
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TỈNH BẠC LIÊU

Chịu trách nhiệm chính: Ông Võ Thanh Giang - Phó Giám đốc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ
Địa chỉ: Số 06, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.822674 - Fax: 02913.824400