Liên kết web
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
Thăm dò
Thống kê truy cập
Góp ý dự thảo văn bản
Góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP, Nghị định số 86/2012/NĐ-CP (23/06/2021)
Icon Image
Xem chi tiết: Công văn số 892/SGDKHCN-TĐC, Công văn số 2346/UBND-KT, Công văn số 1527/BKHCN-TĐC và Dự thảo Nghị định Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP, Nghị định số 86/2012/NĐ-CP và biện pháp thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ...
Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn hoạt động kiểm tra (27/05/2021)
Icon Image
Xem chi tiết: Công văn số 742/SGDKHCN-TĐC, Công văn số 1902/UBND-KT, Công văn số 1250/BKHCN-TĐC và Dự thảo Thông tư quy định biện pháp kiểm tra hoạt động đào tạo chuyên gia đánh giá chứng nhận sản phẩm, chứng nhận hệ thống quản lý; kiểm tra hoạt động đánh giá sự phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ...
Góp ý dự thảo Thông tư quy định quản lý Chương trình Phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2030 (27/05/2021)
Icon Image
Xem chi tiết: Công văn số 741/SGDKHCN-TĐC, Công văn số 1789/UBND-KT, Công văn số 1108/BKHCN-CNN và Dự thảo Thông tư quy định quản lý Chương trình Phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2030./.  
Góp ý dự thảo Sửa đổi 1:2021 QCVN 20:2019/BKHCN về thép không gỉ (29/04/2021)
Icon Image
Xem chi tiết: Công văn số 538/SGDKHCN-TĐC, Công văn số 1378/UBND-KT, Công văn số 802/BKHCN-TĐC và dự thảo Sửa đổi 1:2021 QCVN 20:2019/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép không gỉ./.  
Góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 43/2017/NĐ-CP của Chính phủ về nhãn hàng hóa (29/04/2021)
Icon Image
Xem chi tiết: Công văn số 539/SGDKHCN-TĐC, Công văn số 1418/UBND-KT, Công văn số 847/BKHCN-TĐC và dự thảo Nghị định./.  
Góp ý dự thảo báo cáo tổng kết xây dựng Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020 (26/02/2021)
Icon Image
Xem chi tiết:  - Công văn số 233/SGDKHCN-GDTrH-TX; - Dự thảo Báo cáo tổng kết Đề án. 
Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện (25/11/2020)
Icon Image
Xem chi tiết: - Công văn số 1825/SGDKHCN; - Dự thảo Thông tư; - Bảng tổng hợp so sánh.
Góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2012/NĐ-CP và Nghị định số 74/2018/NĐ-CP (23/11/2020)
Icon Image
  Xem chi tiết: Công văn số 1807/SGDKHCN-TĐC, Công văn số 4874/UBND-KT, Công văn số 3356/BKHCN-TĐC và Dự thảo Tờ trình, Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 86/2012/NĐ-CP và Nghị định số 74/2018/NĐ-CP./.  
 
 
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TỈNH BẠC LIÊU

Chịu trách nhiệm chính: Ông Võ Thanh Giang - Phó Giám đốc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ
Địa chỉ: Số 06, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.822674 - Fax: 02913.824400